phần mềm quản lý

hỗ trợ

Hỗ trợ về CNTT

Nguyễn Lương Vương
Email: nlvuong@ued.udn.vn
Hồ Minh Hoành
Email: hmhoanh@ued.udn.vn

Hỗ trợ về QC-QĐ

Phạm Bốn
Email: pbon@ued.udn.vn


Tư vấn tuyển sinh

Lê Thanh Huy
Email: lthuy@ued.udn.vn


Phản ánh tiêu cực

Võ Văn Minh
Email: vominhdn@ued.udn.vn